ผลการตัดสินโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผลการตัดสินโครงการประกวดแต่งคำประพันธ์เฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

อันดับ รางวัล ชื่อ – สกุล               โรงเรียน/สังกัด
      ชนะเลิศ นายธีรพล  อาจปาสา โรงเรียนขามแก่นนคร  ขอนแก่น
รองชนะเลิศอันดับ๑ นายอุรุพงษ์ บุญญาผลา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร  
รองชนะเลิศอันดับ๒ นางสาวกุลนรี  เซี๊ยะสมาน โรงเรียนศาลาตึกวิทยา  นครปฐม  
ชมเชย นายไกรวิทย์ พิมพ์โพ-     สาคาม โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยาสกลนคร  
ชมเชย นายตรีภูวน์ภาณ อนุนาท ผู้สนใจ  กรุงเทพมหานคร  
ชมเชย นายธัญธร เวทย์วีระพงศ์ โรงเรียนบางบัวทอง   นนทบุรี     
ชมเชย นายนพรัตน์ รัตนวิชัย โรงเรียนทวีธาภิเศก   กรุงเทพฯ   
ชมเชย นายภควัต เลี้ยงอยู่  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กทม.  
ชมเชย นายแมน คล้ายสุวรรณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพฯ

 
๑๐ ชมเชย นายรณชัย หวังกวดกลาง โรงเรียนสวายวิทยาคาร  สุรินทร์  
๑๑ ชมเชย นายวิทวัฒน์ ดอนศรี  โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์  
๑๒ ชมเชย นายสมเจตร์ สวัสดี  โรงเรียนวัดดอนตูม   ราชบุรี    
๑๓ ชมเชย นายสุนทร พรหมเพศ  โรงเรียนเขาพังไกร นครศรีธรรมราช