ประวัติสมาคมครูภาษาไทย

วัตถุประสงค์

เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์และเพื่อเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมไทยส่งเสริมให้มีการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพครูภาษาไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูภาษาไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ประสานประโยชน์ระหว่างองค์กรเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การก่อตั้งสมาคมและสมาชิก

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๔๔ ปัจจุบันมีสมาชิก ทั้งสมาชิกสามัญ และวิสามัญ รวม ๑,๕๐๐ คน ขอเชิญชวนครู อาจารย์ ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ผู้รักและสนใจภาษาไทย สมัครเป็นสมาชิก เพื่อร่วมกันจรรโลง และสืบสานภาษาไทย ให้คงอยู่ต่อไป

 
ค่าสมัครเป็นสมาชิก รายปี ๓๐๐ บาท
ตลอดชีพ ๑,๐๐๐ บาท

 

ดาวน์โหลดรายละเอียด “ความเป็นมาของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย”