โครงการอบรมเรื่อง การบูรณาการการสอนวรรณคดีไทยในปัจจุบัน และการประชุมสามัญประจำปี ๒๕๖๖

วรรณคดีไทยเป็นมรดกสำคัญของชาติ นอกจากเป็นแหล่งแสดงลักษณะภาษาประจำชาติแต่ละ สมัยแล้ว ยังเป็นแหล่งแสดงศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติด้วย วรรณคดีเป็นรากฐานของความคิด รวมทั้งความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทย หากผู้เรียนเข้าใจวรรณคดีไทยอย่างถ่องแท้แล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตได้ ความรู้ที่เกี่ยวกับวรรณคดีไทยมีหลายประการ

นอกจากนั้นยังมีความรู้เรื่องวิธีการสอนวรรณคดีไทยที่หลากหลายที่ครูภาษาไทยควรรู้ ครูซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการจัดการเรียน การสอนวรรณคดีไทยจึงควรมีความรู้เหล่านี้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีความทันสมัย สามารถถ่ายทอด ให้นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยจึงเห็นควรจัดโครงการอบรม เรื่อง “การบูรณาการการสอนวรรณคดีไทยในปัจจุบัน” เพื่อช่วยพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสอนวรรณคดีไทยให้เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครูภาษาไทยสามารถบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ กับการสอนวรรณคดีไทยซึ่งเป็นมรดกสำคัญของชาติต่อไปด้วย

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ, ใบสมัคร และจดหมายถึง ผอ.โรงเรียนคลิกที่นี่