ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องเกี้ยวเก้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ประจำเดือนมีนาคม ณ ห้องเกี้ยวเก้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งในระบบ on-line และ on-site เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนส่งเสริมครูผู้สอนภาษาไทย ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ซึ่งจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ