ประชุมกรรมการบริหาร ประจำเดิอนมกราคม ๒๕๕๙

รองศาตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์ กรรมการและเลขาธิการสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจำเดิอนมกราคม ๒๕๕๙ เมื่อวันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสราญชล  โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  กรุงเทพมหานคร  สรุปผลการประชุมในเรื่องการจัดอบรมเพื่อให้ความรู้ครูภาษาไทย ปีนี้จะจัดอบรมในวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙  โดยจัดที่กรุงเทพมหานคร  เรื่องที่จัดอบรมคือ การอ่านแจกลูก  การจับประเด็น  และการเขียนรายงานโครงงาน  ทั้งนี้ผู้ที่รับผิดชอบจะทำโครงการเสนอต่อที่ประชุมครั้งต่อไป ในวันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  ณ บางปู สมุทรปราการ   หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป