ขยายเวลาการส่งใบสมัคร “โครงการประกวดแต่งนิทานสอนศีล ๕ สำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมคำสอนของไทย” ไปจนถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขยายเวลาการส่งใบสมัคร “โครงการประกวดแต่งนิทานสอนศีล ๕ สำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมคำสอนของไทย” ไปจนถึง วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

การประพฤติตามหลักศีล ๕ เป็นการควบคุมตนให้อยู่ในภาวะปกติ ไม่ประมาททั้งกาย วาจา ใจ ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น ช่วยให้การดำรงชีวิตมีความผาสุก ปัญหาสังคมและอาชญากรรมต่าง ๆ จะเกิดน้อยลง สังคมไทยย่อมสงบสุข ศีล ๕ เป็นหลักธรรมที่สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้คนในชาติได้ แต่ปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับศีล ๕ น้อยลงมากหรือแทบไม่รู้จักเลย ไม่มีการส่งเสริมให้เยาวชนเห็นความสำคัญของการประพฤติตามศีล ๕ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย เห็นควรส่งเสริมให้คนไทยเห็นความสำคัญของการรักษาศีล ๕ มากขึ้น จึงจัดประกวดการแต่งนิทานสอนศีล ๕ สำหรับเยาวชนขึ้น เพื่อส่งเสริมศีลธรรมและการสร้างสรรค์วรรณกรรมคำสอนของไทยให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมสืบไป

ท่านที่มีความสนใจสมารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครในลิงค์ด่านล่างนี้

ดาวน์โหลดโครงการประกวดการแต่งนิทานสอนศีล ๕

ดาวน์โหลดใบสมัครประกวดแต่งนิทานสอนศีล ๕

Tags: