อบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัย แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และการอ่านคำประพันธ์

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยประสงค์จะแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระผู้ทรงห่วงใยภาษาไทยอันเป็นวัฒนธรรมสำคัญของชาติอย่างยิ่ง ประกอบกับสมาคมพิจารณาแล้วเห็นว่าครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยจำนวนมากมีสมรรถนะและความสามารถด้านการแต่งและการอ่านคำประพันธ์ดังปรากฏในการมีส่วนร่วมในการอบรมของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยทุกครั้ง สมาคมจึงจัดการอบรมและการประกวดการอ่านคำประพันธ์โศกาลัยเพื่อส่งเสริมให้ครูอาจารย์ผู้สอนภาษาไทยได้แสดงความสามารถในการแต่งคำประพันธ์และการอ่านคำประพันธ์ที่แสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

โครงการและกติกาและใบสมัครคลิกดาวน์โหลดที่นี่

รางวัลในการประกวด

รางวัลที่ ๑ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๒ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

รางวัลที่ ๓ เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท

รางวัลชมเชย ๑๐  เกียรติบัตร

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ๓ ชั้น ๕ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๘-๕๘๖๑

Tags: