ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่

ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่
สุนทรภู่ รัตนกวีสี่แผ่นดิน กวีเอกของไทย ซึ่งได้รับการประกาศเกียรติคุณจากองค์การยูเนสโกให้เป็นกวีเอกของโลก นับเป็นมหากวีไทยที่มีผู้รู้จักมากที่สุดและได้รับการยกย่องมากที่สุด ทั้งยังมีผู้เขียนชีวประวัติและผลงานของท่านไว้ในบรรณพิภพมากมาย
หนังสือ ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ ของ รองสาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต เป็นหนังสือที่เขียนถึงชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่ได้อย่างน่าศึกษาด้วยสำนวนลีลาการเขียนที่น่าอ่าน สามารถถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ด้วยสำนวนของนักอักษรศาสตร์ชั้นครู ทั้งในด้านเนื้อหาสาระและบทวิเคราะห์วิจารณ์ทางวิชาการ
เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ ได้ถ่ายทอดชีวประวัติ ปฏิภาณและความสามารถของสุนทรภู่ ผลงานของสุนทรภู่ แนวทางการวิจารณ์งานของสุนทรภู่ทั้งการวิจารณ์เชิงประวัติ การวิจารณ์เชิงสุนทรียศาสตร์ การวิจารณ์ “แบบใหม่” หรือ “แผนใหม่” การวิจารณ์เชิงประวัติ และการวิจารณ์เชิงสังคมวิทยา นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงคุณค่างานของสุนทรภู่ ในด้านคำประพันธ์ ด้านเนื้อหา ด้านจินตนาการ และด้านอารมณ์ ที่ทำให้ผู้อ่านมีความชื่นชมและภาคภูมิใจในอัจฉริยภาพด้านกวีของสุนทรภู่ จนได้รับการยกย่องในระดับโลก
ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่เล่มนี้ จึงเปี่ยมล้นไปด้วยคุณภาพ เหมาะสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษา นักวิชาการ ผู้รักวรรณคดีไทย และผู้สนใจงานวรรณศิลป์อันเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน ที่สมควรอนุรักษ์และสืบทอดให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป
รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต. ชีวประวัติและผลงานของสุนทรภู่. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. ๔๔๓ หน้า. ราคา ๒๘๐ บาท.
บทบรรณานิทัศน์ : ชยกฤต กิตติวรรณกร