สมาคมครูภาษาไทยฯ จัดประกวดคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร


โครงการนี้มีโรงเรียนจากหลายจังหวัดสนใจส่งนักเรียนเข้าประกวดทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้เรื่อง “ความสำคัญของภาษา” จากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และเรื่อง“การคัดลายมือแบบอาลักษณ์” จากวิทยากรของกองอาลักษณ์และเครื่องราช อิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การประกวดครั้งนี้มีนักเรียนเข้าประกวดระดับประถมศึกษาจำนวน ๙ คน มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๔ คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๔ คน

ผลการประกวดปรากฏดังนี้

Tags: