สมาคมครูภาษาไทยฯ จัดประกวดคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

  • Home
  • ข่าวกิจกรรมสมาคม
  • สมาคมครูภาษาไทยฯ จัดประกวดคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

It appears that your browser does not support our web PDF viewer. You can download the PDF to view the document.

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ซีพี ออลส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการประกวดคัดลายมือ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้น ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร


โครงการนี้มีโรงเรียนจากหลายจังหวัดสนใจส่งนักเรียนเข้าประกวดทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้รับความรู้เรื่อง “ความสำคัญของภาษา” จากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และเรื่อง“การคัดลายมือแบบอาลักษณ์” จากวิทยากรของกองอาลักษณ์และเครื่องราช อิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี การประกวดครั้งนี้มีนักเรียนเข้าประกวดระดับประถมศึกษาจำนวน ๙ คน มัธยมศึกษาตอนต้น ๓๔ คน และมัธยมศึกษาตอนปลาย ๓๔ คน

ผลการประกวดปรากฏดังนี้

Tags: