คำว่า พุทธชยันตี

คำว่า พุทธชยันตี มีความหมายว่ากระไร เหตุใดเทศกาลวันวิสาขบูชาปีนี้จึงใช้คำนี้กันแพร่หลาย
คำว่า พุทธชยันตี องค์กรอาศรมไทยภารตะ ซึ่งตั้งขึ้นในประเทศไทย ประกอบด้วยบัณฑิตผู้รู้จากอินเดีย อธิบายความหมายไว้ ๒ ประการ คือ (๑) วันแห่งชัยชนะ คราวตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (๒) วันประสูติของพระพุทธเจ้า
ประเทศศรีลังกาจัดงานฉลองเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธชยันตี เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๙ (ประเทศศรีลังกาถือปี พ.ศ.๒๔๙๙) เป็นปี พ.ศ.๒๕๐๐ เนื่องจากนับปีที่ปรินิพพานเป็น พ.ศ.๑ แต่ประเทศไทยนับเมื่อพระสัมมา-สัมพุทธเจ้าปรินิพพานไป ๑ ปี เป็น พ.ศ.๑) ประเทศไทยฉลองเทศกาลนี้ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๐ และครั้งนั้นไม่ได้ใช้ว่าพุทธชยันตี แต่ใช้ว่าฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ
เมื่อปีที่แล้วประเทศศรีลังกาฉลองเทศกาลวิสาขบูชา พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีไปแล้ว ปีนี้ประเทศไทยได้เริ่มฉลอง ส่วนใหญ่จะเน้นถึงการตรัสรู้ของพระพุทธองค์ ที่ได้ชัยชนะแก่หมู่มาร อย่างไรก็ดี อาจถือฉลองการประสูติของพระพุทธเจ้าได้ เนื่องจากวันประสูติ และวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตรงกับวันเพ็ญเดือนหกเหมือนกัน