สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

โครงการประกวดคัดลายมือเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

ชาติไทยเป็นชาติเก่าแก่ชาติหนึ่งในเอเชีย มีภาษาพูดของตนเองใช้สื่อสาร ต่อมามีอักษรไทยใช้เขียนเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด วิทยาการต่าง ๆ ทั้งของคนไทยและของชนชาติอื่น ภาษาไทยและตัวอักษรไทยจึงเป็นสมบัติล้ำค่าที่ชนชาติไทยใช้สืบทอดตลอดมา เป็นวัฒนธรรมสำคัญที่สุด เพราะภาษาไทยและตัวอักษรไทยบ่งบอกให้รู้ถึงความเป็นชนชาติไทย เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนสืบมาจนทุกวันนี้ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญของลายมือการเขียนภาษาไทยได้สวยงาม ชัดเจนและถูกต้อง เพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยและ ตัวอักษรไทยซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป จึงได้จัดโครงการประกวดคัดลายมือแบบอาลักษณ์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครที่ลิงค์นี้

โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดคัดลายมือ จะมีพิธีมอบรางวัลในงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ศกนี้