คณะกรรมการบริหาร

  • Home
  • คณะกรรมการบริหาร
  image-photo-17939
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.กาญจนา นาคสกุล
นายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
 image-photo-17940

นางรัตนา ฦาชาฤทธิ์
อุปนายก คนที่ 1
ข้าราชการบำนาญ สพฐ.

 image-photo-17941

นางปราณี ปราบริปู
อุปนายก คนที่ 2
ข้าราชการบำนาญ สพฐ.

 image-photo-17942

นางสาวมาวดี แสงกระวี
อุปนายก คนที่ 3
ข้าราชการบำนาญ รร.บางกะปิ

 image-photo-17943

ดร.พัชรี ลินิฐฎา
อุปนายก คนที่ 4
ข้าราชการบำนาญ รร.สตรีวัดระฆัง

  image-photo-17944

ดร.อนันต์ เหล่าเลิศวรกุล
กรรมการและฝ่ายวิชาการ
อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 image-photo-17945

นางอุษา ประยงค์
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาข้าราชการบำนาญ
โรงเรียนสายปัญญา ฯ

 image-photo-17946

ดร.มิ่งขวัญ กิตติวรรณกร
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศ กทม.

 image-photo-17947

นางเพ็ญจา เสมอเหมือน
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ศึกษานิเทศก์ สพป.นนทบุรี เขต 2

 image-photo-17948

นางสาวละเอียด สดคมขำ
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ข้าราชการบำนาญโรงเรียนสุพรรณภูมิ

 image-photo-17949

นางสาววิไลลักษณ์ ภู่ภักดี
กรรมการและฝ่ายเครือข่าย
ข้าราชการบำนาญศึกษานิเทศก์
สพป. ปทุมธานี เขต 2

 image-photo-17950

นางสาวอรอร ฤทธิ์กลาง
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายเครือข่าย
นักวิชาการชำนาญการพิเศษ
สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.

image-photo-17951

นางศรีศุภร มุสิกะพงษ์
กรรมการและฝ่ายประชาสัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 image-photo-17952

นางธลิมา พลอยพานิช
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

 image-photo-17953

นางสาวอุทิน จึงวิเศษพงศ์
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
นักวิชาการศึกษาสำนักวิชาการและ
มาตราฐานการศึกษา สพฐ.

  image-photo-17954

นางมาลาศรี จริยะเลอพงษ์
กรรมการและฝ่ายทะเบียน
ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม

image-photo-17955

นางสาวนิภาพรรณ ธาราสันติสุข
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายทะเบียน
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

image-photo-17956

นางเจือศรี เต็มสังข์
กรรมการและฝ่ายหาทุน
ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง

 image-photo-17957

นางสาวจันทร์เพ็ญ ธนัครสิทธิ์สกุล
กรรมการและผู้ช่วยฝ่ายหาทุน
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์

image-photo-17958

นางสาวพัชรี สายสิทธิ์
กรรมการและเหรัญญิก
ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสารวิทยา

image-photo-17959

นางสาวพริ้มเพราวดี หันตรา
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

image-photo-17960

รองศาสตราจารย์ ดร.มณีปิ่น พรหมสุทธิรักษ์
กรรมการและเลขาธิการ
ข้าราชการบำนาญ อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

image-photo-17961

นางอัญชลี โพธิ์กิ่ง
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

image-photo-17963

นางสาวสิญจนา จิระเกียรติ
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

image-photo-17962

นางภารดี พรขจรกิจกุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
ข้าราชการบำนาญ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร