โครงการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดโครงการอบรมเรื่อง “การสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑” ขึ้น ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถสอนภาษาไทยออนไลน์ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมั่นใจ

เรื่องแจ้งจากสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย
ขอเรียนให้คุณผู้สนใจสมัครเข้าอบรมการสอนภาษาไทยออนไลน์ฯ ในวันที่ ๑๗-๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ขณะยอดผู้เข้ารับการอบรมเต็มแล้ว สำหรับท่านที่สมัครเข้ารับการอบรมไม่ทันในครั้งนี้ ขอได้โปรดรอฟังข่าวจากสมาคมฯ หากมีรายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: