สรุปผลการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีและบริษัท ซีพีออลล์จํากัด (มหาชน) จัดโครงการอบรมการสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๗ – ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องจิตรลดา โรงแรมเอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ให้สามารถสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑ ได้อย่างมั่นใจ

การอบรมครั้งนี้มีสมาชิกเข้าอบรมจํานวน ๘๗ คน (ชาย ๑๒ คน หญิง ๗๕ คน) จาก ๒๕ จังหวัด ๔๕ โรงเรียน จําแนกเป็นโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๓๐ โรงเรียน สังกัดสํานักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ๔ โรงเรียน สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชน ๑๐ โรงเรียน และสังกัดสํานักงาน การอุดมศึกษา ๑ โรงเรียน คณะทํางานของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยและวิทยากร จํานวน ๑๘ คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการอบรมครั้งนี้จํานวน ๑๐๕ คน ใช้งบประมาณในการดําเนินงาน ๑๔๔,๒๔๗ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

วิทยากรในการอบรมประกอบดวยวิทยากรภายนอกจํานวน ๑ คน คือ ดร.เฉลิมลาภ ทองอาจ อาจารย์จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ วิทยากรของสมาคมฯ ๖ คน

วิธีการอบรม “การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑” เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีเนื้อหาสาระประกอบด้วย
๑. แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์
๒. ทฤษฎีการเรียนรู้การสร้างความรู้สาระสําคัญและหลักการ
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning)

สมาชิกผู้เข้าอบรมเรียนรู้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ให้ความสนใจและมีความพร้อมในการปฏิบัติ เป็นอย่างดี ในการนี้ทางสมาคมฯได้แจ้งให้ทุกคนนําเครื่องมือสื่อสารมาใช้เพื่อการเรียนรู้ในการอบรมครั้งนี้ด้วย การอบรมครั้งนี้สมาคมฯได้รับความอนุเคราะห์หนังสือและสื่อซีดีรอมจากนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ มอบให้ผู้เข้าอบรมทุกคน และบางส่วนให้เป็นรางวัลสําหรับผู้นําเสนอผลงานการสอน ภาษาไทยออนไลน์ ซึ่งเป็นผลงานการปฏิบัติระหว่างการอบรม

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไพล์สรุปผลการอบรม การสอนภาษาไทยออนไลน์ ในศตวรรษที่ ๒๑