ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“การให้ความรู้ที่หลากหลาย (พหุ- ปัญญา) ในการสอนภาษาและวรรณคดี”

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง“การให้ความรู้ที่หลากหลาย (พหุ-ปัญญา) ในการสอนภาษาและวรรณคดี” ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ครูภาษาไทย นําความรู้ที่หลากหลายไปสอน นักเรียนให้เกิดพหุปัญญา รู้คิดวิเคราะห์เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิต และการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปีของสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการคลิกที่นี่