ขยายเวลาส่งใบสมัครโครงการ การสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “การสอนภาษาและวรรณคดีไทยเชิงบูรณาการ” เพื่อช่วยพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสอนภาษาไทยให้เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่าง ๆ

ขยายเวลาส่งใบสมัคร โครงการอบรมเรื่อง การสอนภาษาและ วรรณคดีไทยเชิงบูรณาการ ถึงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร จดหมายเชิญ และรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทั้งในทางราชการ ธุรกิจ การค้าขาย การสื่อสารมวลชน และที่สำคัญที่สุดคือในการศึกษา การศึกษาภาษาไทยให้มีความรู้ถูกต้องแม่นยำ มีทักษะในการใช้ภาษาไทยด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะทำให้มีความรู้ด้านภาษาไทยแล้ว ยังเป็นรากฐานของการศึกษาความรู้วิชาอื่น ๆ เป็นรากฐานของความคิด ปลูกฝังความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยด้วย หากผู้เรียนได้เรียนภาษาไทยและจดจำได้ถูกต้องแม่นยำแล้ว ผู้เรียนก็จะสามารถยึดถือเป็นหลักที่จะใช้ได้ตลอดไป ทำให้เป็นผู้ใช้ภาษาถูกต้องและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิต ความรู้ที่เกี่ยวกับภาษาไทยมีหลายประการ

Tags: