สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ

สมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญครูผู้สอนภาษาไทยและผู้ที่สนใจเข้าร่วม โครงการอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเชิงบูรณาการ เพื่อช่วยพัฒนาครูผู้สอนภาษาไทยให้สามารถเป็นกำลังสำคัญในการสอนภาษาไทยให้เยาวชนของชาติได้อย่างถูกต้องพร้อมทั้งส่งเสริมให้สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ในวันที่ ๖ – ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวีวิช ห้องประชุมบริรักษ์ ๑ (ชั้น ๘) จังหวัดขอนแก่น

ดาวน์โหลดข้อมูลและใบสมัครคลิกที่นี่