คําศัพท์ที่เกี่ยวกับ การกล่าวถึงพระคุณ ของพระมหากษัตริย์

คําว่า เฉลิมพระเกียรติ ยอพระเกียรติ อาศิรวาท ราชสดุดี ถวายพระพร มักมีผู้ใช้สับสนกันอยู่บ้าง เพราะจุดประสงค์ของการใช้คําดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกัน ทั้งเนื้อหาของคํากล่าวก็เป็นเรื่องเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ คือ การกล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่ทรงกระทําอันยังผลเพื่อประโยชน์สุขของราษฎร เป็นการกล่าวสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์. แต่เนื่องจากคําเหล่านี้มีความหมายต่างกัน เพื่อไม่ให้สับสนจึงน่าจะต้องพิจารณาให้ถ่องแท้ว่าต้องการใช้ถ้อยคําในความหมายใดแล้วใช้คําเรียกให้ถูกต้อง.

Tags: