ค่ายกล้าวรรณกรรมร้อยกรอง โรงเรียนสตรีวัดระฆัง

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนัก CSR & SUSTAINABILITY MANAGEMENT   ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ แก่โรงเรียนสตรีวัดระฆัง  ในการจัดกิจกรรมค่ายกล้าวรรณกรรมร้อยกรอง เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ ไร่ดวงธรรมนำสว่าง อ.นครไชยศรี จ.นครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการเขียนวรรณกรรมประเภทร้อยกรองแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนที่จะส่งผลงานเข้าร่วมโครงการค่ายกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 14 ต่อไป โดยมี ดร.พัชรี ลินิฐฎา อุปนายกสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทย และคณะให้เกียรติเป็นวิทยากร  ทั้งนี้มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรวมทั้งสิ้น 37 คน

 

 

 

Tags: