กรรมการบริหาร สคทท.ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการอ่านภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษา

คณะกรรมการบริหารสมาคมครูภาษาไทยแห่งประเทศไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยจัดโดยราชบัณฑิตยสภา ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ อาคารราชบัณฑิตยสภา  สนามเสือป่า กทม.